KGK Samaj - Kutch Pradesik Samiti

Guestbook

આપ શ્રી મહેમાનો એ શ્રી કચ્છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ ની શ્રી કચ્છ પ્રાદેશિક સમિતિ ની વેબ સાઈટ ની મુલાકાત લીધી તે બદલ આપ મહેમાન શ્રી ઓં નું અમે આભાર માનીએ છીએ અને અમારી વેબ સાઈટ તમને કેવી લાગી તેનો અભિપ્રાય અને સલાહ -સુચન અહી આપવા આપને વિનંતી સહ અભાર ......

લી ..........

માહિતી વિભાગ,

શ્રી કચ્છ પ્રાદેશિક સમિતિ.

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

2215 Comments

Reply JaFrews
9:50 PM on October 4, 2022 
??????? ? ???????
Reply Douglasver
7:02 PM on October 4, 2022 
??????? ? ??????
??????? ? ??????
Reply Sdvillset
9:01 AM on October 4, 2022 
??????????? ?????????
Tegs: ?????????? ??????? ?????? https://chimmed.ru/

????????? ??????????
??????? ??????
???????????
Reply EdwardArtex
5:59 PM on October 2, 2022 
????????-??????? Plastelo ? ??????
Plastelo — ??? ??????? ????? ?????????????? ??????????? ????, ???????? ??????????? ? ???, ????????? ? ?????????? ????????????. ?? ????? ????? ? ??????? ???????, ????????? ???????????? ??????, ?????????? ??????? ?????????????? ? ??????????? ????????? ??????. ???????? ? ???????? ??????, ????????????? ? ?????????????? ?????????. ?? ????? ????? ?????? ??????????? ?????, ?????????? ? ?????? ???? ??????? ?? ???????? ????? ??? ? ???????. ????????? ???????? — ???????????? ???????????, ??????? ?????? ? ??????? ??????????? ? ??????????? ??????.
??????????? ??????????
Reply WilliamHaize
4:57 PM on October 2, 2022 
DWI trickets require all of the very skilled tactics used in criminal courts. Defending a OVI begins by making sure not one of a persons rights on the constitution were abused. When a cop is in direct contact with you, and they are essentially the only witnesses most of the time, their training and procedural conduct is of the formula. some of us all make mistakes, and law enforcement are no no exception to the rule. The event happens when common accusation which can lead to obvious cause. An example, someone gets pulled over for driving too slow at 2 AM. A officer takes regular suspicion that aperson has created a moving violation, passingon a double yellow. then, as the police tries to start eye connection or steps in closer to the car, he or she may say you posess red eyes, or there is an odor of beer. This raises the reasonable suspicion of abnormal driving to giving a law enforcement a good idea that a person is driving while drunk. 99.9% of cops will say smell of whiskey, blood shot eye balls, or mumbiling talk. Law enforcement will usually note you were rumaging around trying to get your drivers license and proof of insurance handy. Now you will be likely informed to step out from the vehicle and start regular field sobriety checks. These are SFST’s are taught under NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) regulations and must be assumed per situation. when you do go through the checks, the law enforcement official will make mistakes which can make the test, or tests disregarded from evidence. Factors such as physical disabilities and the best situational conditions should be factored into results of your performance. (i.e. someone can not perform a walk and pivot check on crooked stret). A person may usually take a digital breath test. There are defects in these machines as well, after all they are technolgo that need to be maintained and trained on hours a week. The incarceration is videoed at the time the cop activates their lights. Through this taped evidence we are able to inform an factual opinion if the police giving of the tests, to the clients ability taking the tests. If you consent to the manipukations or not, one can go to jail. If you know someone that has been arrested for OVI or any criminal charges or know some one who needs a criminal defense Lawyer check out my website at this place criminal lawyers in cleves ohio best regards
Reply ScottEvomi
2:50 PM on October 2, 2022 
Nice blog

The reason I am a Wedding Photographer and chose to be invloved las vegas wedding photographer and all that is involved

“Whats the reason you have the job you have?” It’s the common problem that leads to more often the person with the most confidence to feel un qualified. I’m frequently interrogated how I made a move to consume myself with wedding photography. As I’ve chosen my reason, I’ve discovered that there are six top reasons that stand above and exceeding the all of them. When you get a chance take a gander at my link: destination wedding photographer I adore building relationships amoung those that I shoot. I usually tell my potential clients before they book with my services that picking out a wedding photographer is just like picking a friend. You need a photographer that causes you to chill, and feel comfortable during the photography session. I love to begin to feel normal. I enjoy building my clients up. When the ceremony is done I am extreemly close to my clients, and love staying in cahootz with them.
Reply RandyNek
7:15 PM on October 1, 2022 
my brother and I are so glad to have found this website, it is really what my grage buddies were dreaming in search of. The articles on this web page is beneficial and collective and will benefit my kids and I often excellent help. It shows that forum gained a lot of specific details concerning the things I am interested in and the other hyper links and information greatly are evident. I'm not typically on the web during the night so when I get a chance We are all the way into searching archives of factual information or stuff similarly exactly like it. I will be back tomorrow. If anyone needed a bit of helpful services like: We buy used Steel King pallet racks and push back pallet racking for sale near Santa Barbara
Reply PatrickBug
4:52 AM on October 1, 2022 
rutordeepkpafpudl22pbbhzm4llbgncunvgcc66kax55sc4mp4kxcid.onion
https://mega-sb.net
???: ????? ??????? ?????????? ?????? ? ????????
?????????? ????????? ITV ???????, ??? ???????-??????? ?????????????? ????? ??????? ????? ???? ? ????????.
???????????
Sky News ????????, ??? ??????? ??????? ????????? ?? ????????, ?? ????????? ????????? ??????????? ???????-???????? ?? ???????? ?????? ????? ???????? ?????????????? ??????.
????
????? 50 ????????? ??? ?????? ???????? ???? ????? ?? ???? ????????, ??????? ?????????? ? ????????????? ???????-???????? ?????????????? ?????? ????????.
???????
??????? ???????? ??? ??????? ??????? ? ????? ??????? ???????? ???? ???? ??-?? ???????? ?????? ????????? ? ????????????????? ?????????? ?? ???????-????? ?? ????? ????????????????? ???????? ? ????? ? ?????????????.
????????

megasbqms2xzx5qydpfrmr5jjfibx53zckkje42sc262jsysgx7kcgyd.onion
Reply HarveyCok
8:30 AM on September 30, 2022 
????? ??????????? ??-???? ???? ? ??????? ???????? ????????? 
??? ??? ??? ???-???? ???? ??????? ??????? ?????? ??????! ?????? ????? ???? ??????? ? ????? ???????? ?????? ??????????? ?????? ?????????? ?????. ????? ???????, ?????? ????? ??????. 
?????? ????? ???? ????? ????????, ???????, ???????????, ??????????? ???????? ??????????? ??-???? ?????? ???????. 
? ??????? ????? ??????? ???????? ???????????? ??-???? ? ??????? ?????????? ????????? ????????? ??????????? ???????????? ????????. 
?????? ??????????? ??? ????????? ??-???? ?? ????? ?????????, ?????????, ?????????, ???????????? ??????????, ???????????, ????????, ?????????? ????. 
???? ????? ??????? ???? ?????????? ? ????? ?????? ?????????? ??????? ?????? ? ??????? ???????????? ? ???????? ????????? ?????????????? – ?????????????, ? ??????? ????? ??? ?? ???? ??? ???? ???-?-??? ????-?????? ????????. 
???????? ???????, ??? ????? ?????? ? ????? ??????? ????? ?????? ?????????. ????? ??????? ????? ??????? ????? ????????.


???? ???????:
??????? ?????? ??????: https://proserial.org/istoricheskie/2499-vysshee-2021.html
???????? ??????? ?????? ?? ???????: https://proserial.org/drama/2699-lichnoe-2022.html
?????? ???????? ?????? ????????? ??? ?????: https://proserial.org/komedija/2655-devstvennica-u-ri-2022.html
???????? ??????? ?????? ?? ???????: https://proserial.org/drama/2699-lichnoe-2022.html
??????? ?????? ???????? ?????????: https://proserial.org/drama/711-plamja-2020.html


?????? ???????
?????? ?????? ???????? ?????? ??? ?????
??????? ?????? ????????? ? ??????? ????????
???????? ??????? ???????? ??????
?????? ?????? ????????
fca51bc
Reply Kevinces
4:44 AM on September 30, 2022 
Turkish pop star Gulsen Colakoglu has been jailed pending trial on charges of “inciting or insulting the public to hatred and enmity” after she made a joke about religious schools in Turkey, according to the state-run Anadolu news agency.

The charges appear to be related to a video circulating on social media from a Gulsen concert in April, when she joked about one of the musicians.

He “graduated from Imam Hatip (religious schools). That’s where his pervert side comes from,” she said.

omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5xfvxtqqs2in7smi65mjps7wvkmqmtqd onion

omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5xfvxtqqs2in7smi65mjps7wvkmqmtqd.onion

omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5xfvxtqqs2in7smi65mjps7wvkmqmtqd.onion
Several Twitter users could be seen sharing the video on Thursday with a hashtag calling for her arrest and saying it is offensive to associate the schools with perverts.

Gulsen denies that she has committed any crime and is appealing the arrest, according to her lawyer Emek Emre.

After her detention, Gulsen shared a message on her official Twitter and Instagram accounts, apologizing to “anyone who was offended” by the joke and saying it had been twisted by “malicious people who aim to polarize our country.”

“I made a joke with my colleagues, with whom I have worked for many years in the business. It has been published by people who aim to polarize society,” she said.
Reply Brucewrers
1:02 AM on September 30, 2022 
??? ????????? ???????? ? ??????? ??????? ??????????? ??????????? - ???????? ????????? ????????????? ??????????, ? ????????????? ??? ????.

? ????????? ???????, ??????????? ? ???????? ???????????? ???????????? ? ???????????? ??????????? ????? ?????? - ??????? ?? ??????? ???: https://promouser.com/community_directory?limit=25&page=924

?????? ??????? ????????? - ??? ??????????? ??????? ????????? ?????????? ?????? ?? ???????? ??? ?????????? ? ?? ??? ???????? ?????? ????????? - ??? ? ???? ???????????.
???????????, ?? ?????? ???????????? ???????? ? ?????????? - ? ????? ??????? ???????? ?????????? ??????? ?????????, ?????????? ?????? ???? ????????????, ? ???????: ?????????? - https://promouser.com/community_directory?limit=25&page=1&text=??
????????

??????? ??, ??? ????????? ??????????, ??????? ? ??????? ?????? ??????????? ????? ?????????? ???? ??????, ? ??????:
???? ?? ???????? ?????? ?????????????? - ????? ??????? ???? ??????? ?????????, ??? ????????? ?/? ????, ???? ??????????? ????? ??????.
????????????? ???????????? ???????: ??? ????????? ??????????? ?????????? ????? - ????? ???????????? ??????????? ?
????????? ??????? ?????????? ???????? ?????, ????? ???????? ????????????, ???? ???, ? ???? ?????????: https://promouser.com/community_directory?limit=25&page=1&text=??
??+??? - ?? ????, ????????? ????????? ????? ?? ????????? (??? ??????????? ?????? ?? ????????? ?? ?????).

? ??? ?? ???????? ???? ??? ???????? ?????? ??? ??????????, ?? ??? ????????? ? ??????? ?????????? ?? ???? ??? ?????? ???????? ?
?????????: ???????? ????? ???????? ? ???????????? ??? ?????? ??? - ?????? ???????? ??????? ??????? https://promouser.com/ ????? ???????? 24/7, ????? ?? ????????? ?????? ???????? ????????? ????????? - ?????? ??????????????? ? 24/7.

?? ?????? ???????? ???? ??????????? ???????????? ???????, ??????? ???????:
- ?????? ?? ????? ??? ????????? ?????????? ? ??????? ???????? (????????? ????????: ??????? +380, RU +79, ?? +375, ????????? +77, UZ +998, ???????? +44, PL +48, ???????? +373)
- ??????? ??? ?????? ??????? (?????? ??????????, ?????????? ? ???????????????, ?????? ???????????????)

??? ???????????? ? ????????? ???????? ????????? ?? - ?????? ???, ??????? ??????? ?? ????????????? ???:
- ???????;
- ???????? ????????????? ?????????;
- ??????????????? ??????? ? ????????????;
- ?????????????? ????? ?????????? ??????????? ?? ????? ???? ??????? (? Google, ???????, ????????, ?????????????, ????????? ? ???? ???. ?????);
- ???????????? ????? ??????? ?????, ??????? ?? ??????????? ?? ????? ???? ??????? (? Google, ???????, ????????, ?????????????, VK ? ???? ???. ?????);

? ???????? ???? ??????????? ??????????? ?? ?????????? ??????, ? ???? ??? ??????? ?????? - ???????? ?????????.
???????? ?????? ?????????? ??????? ?? UA, ?????????? ?????????, ?????????? ????????, ??????????, UZ ? ?????? ?????.
??? ??????? ??????????? - ?????????????? ??????.
Reply BrentFotly
7:49 PM on September 29, 2022 
????? ????? ???? ??? https://dojki24.club/ ????? ?????? ? ???????? ??????? ????? ?????? ????? ?????

[IMAGE]

??????? ????????? ??????? ?????
???????? ????? ?????
??????? ????? ????????? ? ??????? ????????
????? ?????? ??????? ????????
??????? ????? ????? ???????
????? ?????? ? ???????? ???????
????? ?????? ???????? ????
???????? ?????? ????? ? ?????????
????? ????? ????
?????? ?????????? ?????
8422bc8
Reply Floydeteta
1:31 PM on September 29, 2022 
??????? ??? ??????? ??????????? ???????????? prizm ?????? ?????????? ?????? ?? ???????????? nft ? ??? ?? ??? ?????????? ??????? ?????????? ????? ??????? ????? bitcoin cash prize how to buy a lamborghini with bitcoin bitcoin lowest fees how much is 1 litecoin worth zcash cuda ??????? ???????????? ?? ???????? ? ?????? ?????? ????????? ???????? ??????????? ???? ??????????? ??????????? asic ??????? ??????? asic ??????

?????????? ?????????? ?????????? https://luchnik-r.ru/bitkoin-forum-shelkovo/2021-04-28-nova-bitko
in.php ??????? ???????????? ??? ????????? ???????? nft ?????? ?????? ???????????? ? ??????? ?????? ?????????? ? ???????? ???????

?????? ????????? ?????????? ???????? ????? 6 ?????? deal dash com nft cryptocom ???????? ?? ??????????? ??? ?????????? ? ??????????? 15 ???????????? ?? ?????????? ???? ??????????? ?????????? ?????? ???????? ??????? ?????? 2022

????? ??????????? ??????? https://bitktot.stupidnet.ru/puli-dlya-mayninga-verge/2022-03-04-
programmi-mayninga-dlya-noutbuka.php bamt litecoin guide ????? ???? ?????? ?????????? ???????????? ????? ?????????? ????? ????????? ????? https://energy142.ru/bitcoin-cash-secure-nodes/2020-01-07-buy-bit
coin-casino.php

????? 57 ??????????? ?????????? ?????????? ?? ????? ??? ??????????? ??? ??? ??????? nft ?? ?????????? evn ????????????
Reply AnthonyLap
7:39 AM on September 29, 2022 
megasb

https://megasbshop.com
?????????? ?? ??????? ???????? ????? ??????????????? ?? ??????? ???? «??????????»
?????????? ?????? ??????? ???????? ????? ??????????????? ? ??????????? ??????? ???????? (???) ?? ??????? ???????? ?????? ????? ????????? ?????? (????) "??????????".
????
???????????? ??????? ?????? ???????? ????? ?????????? ? ?????????? ??????????? ?????????? ? ???? ??????? ???????????? ?? ?????? ????????? ????????.
?????????? ??????
?? ???????????????? ? ??????? ????? ???????? ????????? ??????????? ??????????? ???????????? "????????????" ????? ?????????? ????? ? ???? ???.
????
«? ???? ?????????? ??????????? ??????? ???????? ???????? ???????? ????????? ????????? ???????????????? ??????? ????????????? ?????????? ???????????? ??????? ???????? ?????? ?? ????????? ????????? ???????? ??????????», – ????????? ? ??????????.
ANNA-News
megasb
Reply Jamesgow
9:16 PM on September 28, 2022 
headshots has forever taken a quality cornerstone in my my hobby life. As a teenager  anyone could find me possessing a thirty five mm Kodak camera in my hands snapping photos of my childhood friends and flowers, and the exceptional scenery conjoining the little ocean city in the north Virginia coastal port where my brother and I went to elementary school. The thing my dad taught me grew of a finite money making hobby which I enveloped, perusing newspaper pictures and scenic photoshoots in my 20's.  not long afterwards, I started forging a important advertising career strategy in which remarkable momentum and enriching energies started to flower and become visible throughout my outdoor jobs. Now I am a always referenced and nominated Destination Wedding top Photographer and travel about all Seattle as well as all of Portland. I am also a part-time Seattle Washington Commercial Photographer. Please take a trip to my precious website to find out some more about my business: Seattle wedding photographer

Recent Videos

820 views - 0 comments
684 views - 0 comments
680 views - 0 comments